Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Elegant Fashion.

1.
Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Elegant Fashion.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Elegant Fashion.
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Elegant Fashion behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Elegant Fashion erkend.

1.4
Elegant Fashion garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.
Verzending & Levering

2.1
Al onze producten zullen binnen 5 dagen worden verzonden naar het opgegeven bezorgadres, mits anders wordt aangegeven. Verzending zal standaard worden verzorgd door PostNL. Verzendkosten worden bij afrekenen per bestelling berekend met uitzondering op bestellingen met een totaalbedrag boven €75,00 euro. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Elegant Fashion vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd,
dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3
Aan de leveringsplicht van Elegant Fashion  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Elegant Fashion geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.
Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.
Prijzen

3.1
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3
Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4.
Gegevensbeheer

4.1
Wanneer u een bestelling plaatst bij Elegant Fashion, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Elegant Fashion.
Elegant Fashion houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2
Elegant Fashion respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3
Elegant Fashion maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.
Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.
Garantie en conformiteit

5.1
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

5.2
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

5.3
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Elegant Fashion) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Elegant Fashion.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Elegant Fashion schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de zaken dien te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

5.4
Indien klachten van de afnemer door Elegant Fashion gegrond worden bevonden, zal Elegant Fashion naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Elegant Fashion en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Elegant Fashion) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Elegant Fashion gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Elegant Fashion voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5.5
Elegant Fashion is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

5.6
Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Elegant Fashion in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Elegant Fashion en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of
zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

5.7
Schoenen gekocht uit de SALE kunnen niet worden geretourneerd of geruild na aankoop.

5.8
Bikini’s & badmode kunnen na aankoop niet worden geretourneerd of gerestitueerd.

6.
Afbeeldingen en specificaties

6.1
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.;
o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.
op de internetsite van Elegant Fashion gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.
Aansprakelijkheid

7.1
Elegant Fashion is niet aansprakelijk schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

8.
Eigendomsvoorbehoud

8.1
Eigendom van alle door Elegant Fashion aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Elegant Fashion zolang de afnemer de vorderingen van Elegant Fashion uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Elegant Fashion wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

8.2
De door Elegant Fashion geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.3
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.4
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Elegant Fashion of een door Elegant Fashion aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Elegant Fashion haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

8.5
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Elegant Fashion zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.6
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter. inzage te geven aan Elegant Fashion.

9.

Onder de wettelijke bepalingen geld tevens dan de klant een herroepingsrecht volgens de wettelijke norm van 14 dagen.

Elegant Fashion
Udenseweg 12, 5464VA Veghel
KVK 80204279

Winkelwagen